Strefen 8,75 mg/dose munnspray, oppløsning

Produktbeskrivelse

Strefen er indisert til kortvarig symptomlindring ved sår hals hos voksne.

Betadeks
Dinatriumfosfatdodekahydrat
Sitronsyremonohydrat
Metylparahydroksybenzoat (E 218)
Propylparahydroksybenzoat (E 216)
Natriumhydroksid
Peppermyntesmak
Kirsebærsmak
N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid
Sakkarinnatrium
Hydroksypropylbetadeks
Renset vann

Kvalitativ sammensetning av peppermyntesmak:
Smakstilsetninger
Propylenglykol E 1520
Glyseryltriacetat (Triacetin) E 1518

Kvalitativ sammensetning av kirsebærsmak:
Smakstilsetninger
Propylenglykol E 1520
Vann

Dosering

Voksne ≥ 18 år:
Én dose (3 sprayer) administreres bak i svelget hver 3. 6. time ved behov.
Høyst 15 sprayer (5 doser) per døgn.

Det skal ikke inhaleres under spraying. Dette legemidlet bør brukes i høyst tre dager.

Pediatrisk populasjon
Sikkerhet og effekt av Strefen hos barn og ungdom under 18 år er ikke blitt fastslått.

Eldre
Det kan ikke gis noen generell doseringsanbefaling da klinisk erfaring til dags dato er begrenset. Eldre har økt risiko for å få alvorlige følger av bivirkninger. Laveste effektive dose som er nødvendig for å kontrollere symptomene skal gis (se pkt. 4.4).

Administrasjonsmåte

Kun til administrering i munnens slimhinner og kortvarig bruk.
Før første gangs bruk skal pumpen aktiveres ved å vende munnstykket bort og spraye minst 4 ganger inntil det dannes en fin, jevn tåkesky. Pumpen er dermed primet og klar til bruk. Mellom hver dose skal munnstykket vendes bort, og det skal sprayes minst én gang slik at det dannes en fin, jevn tåkesky. Det skal alltid kontrolleres at det dannes en fin, jevn tåkesky.

Kontraindikasjoner
• Overfølsomhet overfor flurbiprofen eller overfor noen av hjelpestoffene.
• Pasienter som tidligere har hatt overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. astma, bronkospasme, rhinitt, angioødem eller urtikaria) overfor acetylsalisylsyre eller andre NSAID
• Pågående eller tidligere gjentatte episoder (to eller flere påviste hendelser) med magesår/blødning og intestinalsår
• Anamnese med gastrointestinal blødning eller perforasjon, alvorlig kolitt, blødnings- eller hematopoeseforstyrrelser relatert til tidligere NSAID-behandling
• Tredje trimester av graviditet.
• Alvorlig hjerte-, nyre- eller leversvikt.
• Barn og ungdom under 18 år.

EA_3052668

Product Code: 7046260718593