Strefen 8,75 mg sugetabletter 16 stk.

Pack Contents: 16 EA

Produktbeskrivelse

Strefen sugetabletter er indisert til kortvarig symptomlindring ved sår hals.

En sugetablett inneholder 8,75 mg flurbiprofen.

Kun til oral administrasjon og kortvarig bruk.
Voksne og barn over 12 år
En sugetablett suges/oppløses langsomt i munnen hver 3-6. time ved behov.
Høyst 5 sugetabletter pr. døgn.
Dette legemidlet bør brukes i høyst tre dager.

Pediatrisk populasjon
Ikke indisert til barn under 12 år.

Eldre
Det kan ikke gis noen generell doseringsanbefaling da klinisk erfaring til dags dato er begrenset. Eldre har økt risiko for å få alvorlige følger av bivirkninger. Dersom NSAID anses nødvendig skal den laveste effektive dosen brukes i kortest mulig tid. Ved behandling med NSAID bør pasienten kontrolleres regelmessig med hensyn til gastrointestinal blødning.

Nedsatt nyrefunksjon
Dosereduksjon er ikke nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Flurbiprofen er kontraindisert hos pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon.

Nedsatt leverfunksjon
Dosereduksjon er ikke nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Flurbiprofen er kontraindisert hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon.

I likhet med alle sugetabletter skal Strefen sugetabletter flyttes rundt i munnen ved suging for å unngå lokal irritasjon.

Bivirkninger kan begrenses dersom laveste effektive dose brukes i den korteste tiden som kreves for å kontrollere symptomene.

Kontraindikasjoner
• Overfølsomhet overfor flurbiprofen eller overfor noen av hjelpestoffene
• Pasienter som tidligere har hatt overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. astma, bronkospasme, rhinitt, angioødem eller urticaria) overfor acetylsalisylsyre eller andre NSAID
• Pågående eller tidligere gjentatte episoder (to eller flere påviste hendelser) med magesår/blødning og intestinalsår
• Anamnese med gastrointestinal blødning eller perforasjon, alvorlig kolitt, blødnings- eller hematopoeseforstyrrelser relatert til tidligere NSAID-behandling
• Samtidig bruk av andre NSAID, inkludert cyklooksygenase-2-spesifikke hemmere
• Tredje trimester av graviditet
• Alvorlig hjerte-, nyre- eller leversvikt

EA_3007459